Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Convocatòria en règim de concurrència competitiva de beques de casal d'estiu curs 2020-2021.


Data de publicació: 05/08/2020

Data d'Actualizació: 05/08/2020

Expedient: AJT/5739/2020

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Certificat acreditatiu d’inscripció i recepció de prestacions per atur expedit pel SOC. Opcional Ambdues
Certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya. Opcional Ambdues
Certificat d’ingressos expedit per AEAT o declaració presentada d’IRPF, i en el seu defecte contracte de treball i full de salaris dels últims 6 mesos. Opcional Ambdues
Certificat de la pensió d’invalidesa expedit per l’Institut Nacional de Seguretat Social (referida a la unitat familiar). Opcional Ambdues
Document acreditatiu de separació i/o divorci, amb menció expressa a pensió alimentària i custòdia de fills. Opcional Ambdues
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Presencial
Titol vigent de família nombrosa o de família monoparental Opcional Ambdues