Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud de mediació en consum


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:


El Servei Municipal de Consum és un servei d’informació, orientació i assessorament a les persones consumidores.

La mediació de consum és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l’obtenció d’una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d’una persona mediadora formada en mediació que actua de manera imparcial i neutral.

Només poden ser objecte de la mediació de consum els conflictes derivats d’una relació de consum i que recaiguin sobre matèries de lliure disposició de les parts.

Qui ho pot sol·licitar:


Qualsevol persona consumidora domiciliada a Pineda de Mar.
Quin cost té:


És un servei gratuït.
Termini i forma de presentació:


La persona consumidora pot presentar la sol·licitud d'inici del procediment de mediació en el termini d'un any comptat des de la data en la qual es va presentar la reclamació a l'empresa.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:


Un cop rebuda la sol·licitud de mediació, el Servei Municipal de Consum avalua la viabilitat de la mediació atenent la tipologia i el sector del conflicte, la normativa aplicable, les proves aportades i altres circumstàncies rellevants.

En cas que no quedi acreditat que s’ha presentat la reclamació prèvia a l’empresa o bé manqui documentació o alguna de les dades requerides, es dóna a la persona consumidora un termini de 10 dies hàbils per millorar o esmenar la sol·licitud, amb l’advertiment que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, llevat que ateses les circumstàncies del cas la persona mediadora consideri necessària una ampliació de termini.

Els procediments de mediació de consum tenen una durada de 90 dies naturals comptats des de la data en què s’hagi rebut l’expedient complet de reclamació.

La persona mediadora, si concorre causa justificada, pot ampliar el termini fins a 90 dies naturals més. En cas que se superi aquest termini sense causa justificada, s’ha d’arxivar el procediment per manca d’acord.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:


La persona interessada rebrà una notificació d’arxivament de la reclamació informant-la del resultat: acord de mediació, no acceptació o no acord.
Observacions:


El procediment de mediació de consum s’impulsa a petició de la persona consumidora mitjançant la presentació d’una sol·licitud de mediació o d’un full oficial de queixa reclamació i denúncia, on es manifesti la voluntat que es dugui a terme el procediment de mediació.

Abans de la sol·licitud d'inici de la mediació de consum la persona consumidora ha d'haver presentat una reclamació prèvia a l'empresa amb qui ha tingut la relació de consum. Transcorregut el termini d'un mes sense haver obtingut resposta o en cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades es pot iniciar el procediment de mediació.

Juntament amb la sol·licitud, la persona consumidora ha d’aportar la documentació que acrediti l'existència de la relació de consum, així com qualsevol altre document rellevant relacionat amb la queixa o reclamació efectuada (factures, tiquets, pressupostos, contractes, rebuts...) o qualsevol prova en virtut de la qual fonamenta la seva pretensió (informes pericials, fotos, publicitat...).

La incorporació de més d'un document, es farà al pas 2, a l'apartar Annexar documentació addicional.

La documentació sempre s'ha d'adjuntar en format PDF.