Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Accés a la informació pública de l'Ajuntament de Pineda de Mar


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Es considera informació pública, la elaborada per l’Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, amb excepció de dades de caràcter personal i en les matèries relatives a seguretat pública, investigació o sanció d’infraccions penals, administratives o disciplinàries, el secret o confidencialitat establerta en norma legal, el principi d’igualtat de les parts en procediments judicials o la tutela judicial efectiva, els drets de menors d’edat, la intimitat i resta de drets privats legítims, el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Qui ho pot sol·licitar:
La informació documentada es troba a disposició de qualsevol ciutadà que ho demani, sempre i quan tingui ja 16 anys.
Quin cost té:
Es tracta d’un servei gratuït, sense cost.
Termini i forma de presentació:
El servei per l’accés a la informació pública no te un termini, i sempre es pot presentar la sol·licitud.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
Un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini, pot ser objecte de suspensió expressa, d’acord amb l’article 28 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en cas de que si examinada la seva sol·licitud aquesta sigui qualificada com a imprecisa. Així mateix, procedeix la suspensió automàtica si la petició afecta a drets o interessos de tercers, d’acord amb l’article 31 de la mateixa norma durant el tràmit de presentació d’al·legacions de tercers afectats. Aquest termini pot ser objecte de pròrroga per quinze dies, si es dóna la circumstància establerta a l’article 33.2 de la Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Estimatori, excepte que hi hagi una concurrència de límits a la informació
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Secretaria General.

Òrgan resolutori: Alcaldia.