Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Dret d’oposició a les dades personals


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
La persona interessada té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació, en què la persona responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de la persona interessada:

1) Quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
2) Les persones responsables del tractament les han de deixar de tractar, tret que la persona responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
3) El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
4) El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o història i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
Qui ho pot sol·licitar:
La persona interessada, persona física titular de les dades.
Quin cost té:
És un tràmit gratuït.
Termini i forma de presentació:
Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
La sol·licitud s’ha de respondre en el termini màxim d’un mes des de la seva presentació.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Un cop finalitzat el termini d’un mes sense que de forma expressa s’hagi resolt la sol·licitud, s’entendrà denegada. En aquest cas es pot interposar la reclamació oportuna davant l’autoritat de control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Secretaria

Òrgan resolutori: Alcaldia
Informació adicional:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del
tractament, facilita la segu¨ent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, P0816200J, Plaça Catalunya, 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona), 93 767 15 60
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals: La tramitació del dret d'oposició a les dades personals de conformitat amb l'article-21) del
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web:
http://www.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.