Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Dret de supressió (o dret a l’oblit)


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals, «dret a l’oblit», en algun dels sis supòsits següents:

a) Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides
b) Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament
c) La persona interessada s’oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim per al seu tractament
d) Les dades s’han tractat il·lícitament
e) Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal
f) Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per consentir-hi.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

a) L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació
b) El compliment d’una obligació legal
c) Amb finalitats d’arxiu, en interès públic, d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, si l’exercici del dret suposés una impossibilitat o obstaculització greu per aconseguir l’objectiu del tractament
d) Per la formulació, exercici o defensa de reclamacions
Qui ho pot sol·licitar:
La persona interessada, persona física titular de les dades.
Quin cost té:
És un tràmit gratuït.
Termini i forma de presentació:
Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
La sol·licitud s’ha de respondre en el termini màxim d’un mes des de la seva presentació.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La sol·licitud, s’entendrà denegada un cop finalitzat el termini d’un mes sense que de forma expressa s’hagi resolt. En aquest cas es pot interposar la reclamació oportuna davant l’autoritat de control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Secretaria

Òrgan resolutori: Alcaldia
Informació adicional:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del
tractament, facilita la segu¨ent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MA,R P0816200J, Plaça Catalunya, 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona), 93 767 15 60
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals: La tramitació del dret de supressió (o dret a l'oblit) de les dades personals de conformitat amb
'article-17) del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web:
http://www.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d'incompliment per part
del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.