Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud de llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

És el tràmit per sol·licitar la llicència de tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, d’aquelles persones que resideixen habitualment a Pineda de Mar i que condueixin per espais públics un gos potencialment perillós.

Aquesta llicència té una vigència de 5 anys, a comptar des de la data en què s’expedeix.
Qui ho pot sol·licitar:

Les persones que condueixin per espais públics un gos potencialment perillós requereixen la llicència atorgada per l’ajuntament on resideixen, siguin o no propietàries de l’animal i han de complir els requisits següents:

- ser major d’edat.
- no haver estat condemnades per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privades per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
- no haver estat sancionades per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries que s’enumeren a continuació: la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació d’ensinistrador.
- disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat.
- acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros.
Quin cost té:

Cap.
Termini i forma de presentació:

El termini per sol·licitar la llicència és d'un mes després del naixement o adquisició de l'animal.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:

Tres mesos.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:

Negatiu.
Òrgan gestor i resolutori:

Organ gestor: Area Territorial (Medi Ambient)
Organ resolutori: Alcaldia
Observacions:

La persona propietària de l’animal ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi de les dades que s’han fet constar a la sol·licitud de la llicència o la mort de l’animal, per a mantenir el cens actualitzat.

Anualment, coincidint amb la renovació de l'assegurança, el titular de la llicència ha de presentar una còpia del rebut d'aquesta per tal que l'Ajuntament pugui comprovar la seva vigència.

Per a la renovació de la llicència, el titular ha de fer el mateix tràmit que per a la sol·licitud inicial.

Més informació:

Són gossos considerats potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments:

-akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.

b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

d) Els de característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març:

• Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
• Marcat caràcter i gran valor.
• Pèl curt.
• Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
• Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
• Coll ample, musculós i curt.
• Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
• Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Si s’actua mitjançant representació, cal acreditar-la. La forma d’acreditació ordinàriament es un poder notarial. L’Ajuntament de Pineda de Mar, accepta la presentació de les autoritzacions de representació per tràmits concrets subjectes a una vigència de 6 mesos i per autoritzacions de representació de forma genèrica, amb un termini de vigència associat a la caducitat del DNI o del poder del representant de la persona jurídica o entitat.