Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subsanació de projectes tècnics de llicències i comunicacions urbanístiques.


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
La instrucció per l’Ajuntament de Pineda de Mar de llicències i /o preses de raó de comunicacions urbanístiques, comporta la verificació tècnica de projectes i es pot crear la necessitat de subsanar documents tècnics aportats el que comporta la rectificació o esmena del projecte.
L’aportació dels documents tècnics modificats d’acord amb els informes es realitzarà a través del present tràmit i comportarà la presentació d’un projecte refós sencer que reculli les esmenes acompanyat de la declaració responsable de subsanació, assenyalant les parts escrites i/o gràfiques modificades.
Caldrà especificar si les modificacions són substancials o de detall i no s’admetren
rectificacions aportades en documents parcials del projecte.
El projecte refòs substitueix al projecte anterior.
Qui ho pot sol·licitar:
El sol.licitant de la llicència.
D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú, els col·lectius professionals, i per tant concretament els arquitectes, enginyers i
aparelladors es troben obligats en la seva tasca professional a la relació electrònica amb les Administracions.
Donada aquesta obligació, i el fet de que a través de la Seu electrònica de Pineda de Mar, es pugui tramitar una sol·licitud de llicència, la presentació a través del present tràmit esdevé obligatòria, no podent-se presentar com a sol·licitud genèrica.
Quin cost té:
Cap
Límit de resposta legal:
El termini es l’establert en el procediment de llicències urbanístiques.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Donat que es tracta d’un acte de tràmit d’un procediment de llicències i comunicacions urbanístiques, amb els efectes indicats al corresponent tràmit.
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea Territorial i Medi Ambient
Òrgan resolutori; Junta de Govern Local o Alcaldia.

Tramitació presencial