Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Participació a la Fira Sud


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:


És el tràmit per sol·licitar la participació a la Fira Sud, amb la instal·lació a la via pública de parades d'artesans i comerciants.
Qui ho pot sol·licitar:


- Artesans de qualsevol procedència.
- Persones físiques o jurídiques titulars d'un comerç o empresa ubicada a Pineda de Mar.
Quin cost té:


- Parades amb un requeriment de potència igual o inferior a 500 wats:32€
- Parades amb un requeriment de potència superior a 500 wats: 60€

L'ingrés es realitzarà  fent constar com a concepte: NOM I COGNOMS (el mateix que consti a la instància de sol·licitud) i FIRA SUD.

Número compte bancari ES45-0049-1577-3721-1014-7877 de l'entitat Banc de Santander
La taxa d'ocupació de la via pública està  regulada en l'Ordenança Fiscal núm. 026.
Termini i forma de presentació:


Termini: Fins el 16 d’abril inclòs.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:


3 mesos
Efectes en cas que no hi hagi resposta:


Denegada
Òrgan gestor i resolutori:


- Òrgan gestor: Servei de Promoció Econòmica-Centre Innova.
- Òrgan resolutori: Alcaldia

Més informació:

Informació específica de la documentació a presentar:

A l'apartat de "Sol·licituds i documentació complementària" trobareu els formularis per Artesans i Comerços tant en un zip comprimit tots dos com en 2 pdfs per separat.


ARTESANS:

-DNI/NIE/CIF
-2 fotografies del producte a vendre i 1 fotografia de la parada
-Assegurança responsabilitat civil o rebut corresponent vigent
-Carnet de manipulador d'aliments (només artesans alimentaris)
-Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar (només artesans alimentaris)
-Resguard de pagament de la taxa d'ocupació de via pùblica

Altra documentació o declaració responsable (si s'escau):

-Certificat d'alta de l'IAE o rebut de pagament vigent
-Rebut d'autònoms vigent
-Registre sanitari (només artesans alimentaris)

COMERÇ O EMPRESA UBICADA EN PINEDA DE MAR:

-Resguard de pagament de la taxa d'ocupació de via pública