Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Reclamació de danys a l’Ajuntament


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per l’Ajuntament de Pineda de Mar de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en cas de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la llei.
Qui ho pot sol·licitar:
Aquelles persones que hagin patit alguna lesió en ells mateixos o en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Quin cost té:
El tràmit és gratuït
Termini i forma de presentació:
La reclamació es pot presentar dins el termini d’un any a comptar des que s’ha produït el fet o acte que motiva la indemnització o es manifesti l’efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic, el termini comença a computar des de la curació (alta mèdica) o la determinació de les seqüeles.

La sol·licitud es pot presentar presencialment o per via telemàtica.

És important assenyalar la data dels fets, lloc, lesions patides, etc.
Límit de resposta legal:
La durada del procediment és de 6 mesos des de la presentació de la reclamació.
Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta s’entén desestimada la reclamació.
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Secretaria General.

Òrgan resolutori: Alcaldia

Tramitació presencial