Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques de educació i esports


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Observacions:


PODRAN SOL·LICITAR AQUEST AJUT LES FAMÍLIES NOUVINGUDES AL MUNICIPI A PARTIR DEL DIA 2 DE JUNY DE 2022.

IMPORTANT, EN CAS DE VOLER ANNEXAR MÉS D'UN ARXIU PER PETICIÓ DE DOCUMENT AL PAS 2, PODEU FER-HO AL PAS 3.Què és i en què consisteix:
En relació a la vessant educativa, aquest tràmit permet demanar ajuts o beques als alumnes empadronats a Pineda de Mar, matriculats en centres educatius públics o privats concertats i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Aquest ajuts s’ofereixen per a la cobertura de necessitats bàsiques relacionades amb el camp educatiu. Les prestacions econòmiques que es regulen es limiten a un curs escolar i estan condicionades a la consecució dels objectius establerts a les bases reguladores.

En relació a la vessant esportiva, aquest tràmit permet demanar ajuts o beques als alumnes, d’entre 6 i 12 anys, empadronats a Pineda de Mar, dins dels límits pressupostaris, que practiquin esport fora de l’horari escolar a qualsevol de les entitats esportives o educatives de Pineda de Mar.

La seva finalitat és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels joves integrants d'unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment o una carrega econòmica excessiva que pugui impedir la practica esportiva d'aquests menors i joves.

Tipologies:

a) Beques de llibres i material escolar (educació infantil i primària). Es destina a subvencionar part del cost dels llibres escolars de l’educació infantil (P3, P4 i P5) i dels cicles de primària (1r a 6è).
b) Beques de llibres i material escolar d'ESO (educació secundària obligatòria). Es destina a subvencionar part del cost dels llibres i material escolar o el suport informàtic necessari per a l’adquisició informàtica dels llibres escolars.
c) Beques de llars d’infants. Ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de les quotes de les llars d’infants municipals. Aquest ajut es pot estendre a les quotes de les llars d’infants privades reconegudes pel Departament d’ensenyament, sempre que s’hagi demanat la preinscripció a les llars d’infants municipals i no hagin obtinguts places.
d) Beques de casals d’estiu. Financen una part de les quotes de casals o activitats d’estiu organitzats per entitats de Pineda de Mar. No són objecte de subvenció els serveis complementaris (hores d’acollida i menjador).
e) Beques d’escola de música i/o escola de dansa. Subvencionen una part de les quotes de les escoles municipals de música i/o de dansa.
f) Beques d'Esports (educació primària). Es destina a subvencionar part del cost de les activitats esportives que es realitzin fora de l'horari escolar.
Qui ho pot sol·licitar:
Podran sol·licitar les beques, d’acord amb la seva regulació respectiva, les famílies empadronades a Pineda de Mar, independent que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi (excepte que sigui un centre educatiu privat o concertat).
Quin cost té:
No té cap cost.
Termini i forma de presentació:
Presentació: Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial, del 2 al 27 de maig del 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
3 mesos, d’acord amb el punt 11 de les bases reguladores.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s’entendrà denegada.
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor:

Servei d’Educació, Regidoria d’Educació i Cultura.
Servei d’Esports, Regidoria d’Esports, Joventut i Platges.

Òrgan resolutori: Junta de Govern Local

Més informació:
L’atorgament de subvencions resta condicionat a la justificació de la subvenció atorgada l’any anterior.

Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar o amb les empreses que gestionen els serveis educatius de titularitat municipal, d’acord amb el punt 6 de les bases reguladores.

Per sol·licitar presencialment les beques caldrà obtenir cita prèvia. La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament des de la Seu Electrònica Municipal o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària