Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques per a l'Escola d'Adults


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Aquest tràmit permet demanar beques als alumnes d’Escola Municipal d’Adults empadronats a Pineda de Mar, dins dels límits pressupostaris, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Les beques d’Escola Municipal d’Adults són un ajut econòmic destinat a subvencionar part del cost de la matrícula dels cursos homologats de la pròpia escola.

Aquestes beques s’ofereixen amb l’objectiu de facilitar una formació bàsica, potenciar la socialització de la persona adulta i facilitar l’assumpció de responsabilitats.

Qui ho pot sol·licitar:


Podran sol·licitar les beques les persones empadronades al municipi de Pineda de Mar que assisteixin a l’Escola municipal d’Adults.

Quin cost té:


No té cap cost.

Termini i forma de presentació:


Termini per presentar la sol·licitud:

D’acord amb el termini especificat en l’acord de la convocatòria, del 20 de juny al 1 de juliol de 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.


Límit de resposta legal:


3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:


La petició s'entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:


Servei Gestor:

Servei d’Educació, Regidoria d’Educació i Cultura

Òrgan resolutori:

Junta de Govern Local

Observacions:


L’atorgament de subvencions resta condicionat a la justificació de la subvenció atorgada l’any anterior.

Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar o amb les empreses que gestionen els serveis educatius de titularitat municipal, d’acord amb l’article 6 de les bases reguladores.

Per sol·licitar presencialment les beques caldrà obtenir cita prèvia. La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament des de la Seu Electrònica Municipal ( http://citaprevia.pinedademar.org ) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària