Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud programa d'atenció domiciliària


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
L'atenció domiciliària és un paquet integrat de serveis que es presten de forma coordinada per tal de garantir una atenció integral a les necessitats de les persones usuàries, donant una resposta adequada a les situacions de necessitat que es presentin en cada cas. Aquest paquet de serveis, a la vegada, està integrat en el conjunt dels serveis socials bàsics i els complementa.

Aquests serveis, que s'assignaran d'acord amb les necessitats particulars de cada usuari/a, són:

a) Serveis relacionats amb l'atenció personal, en les activitats de la vida diària
b) Serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats de neteja de la llar
c) Servei d'àpats a domicili
d) Servei d'ajudes tècniques
e) Servei de teleassistència

Qui ho pot sol·licitar:
Podran sol·licitar aquest servei les persones empadronades a Pineda de Mar i amb residència efectiva que es trobin en la situació següent:

Persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració socials.

Persones amb manca d’autonomia personal que impedeixen la realització autònoma de tasques habituals de la vida quotidiana.

Quin cost té:
Aquest servei es financia a càrrec dels pressupostos municipals. Les persones usuàries dels serveis d'atenció domiciliaria contribuiran al seu finançament en funció de la seva capacitat econòmica personal.

Els imports a abonar per les persones usuàries es determinen a partir de les tarifes aprovades per l’Ajuntament en les ordenances corresponents.

En cap cas cap persona usuària es quedarà exclosa del servei per insuficiència o manca de recursos econòmics.

Termini i forma de presentació:
Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s’entendrà denegada.

Observacions:
Unitat familiar de convivència:

És la formada per l’usuari, la seva parella de dret o de fet i els fills menors d’edat no emancipats.

Excepcionalment, per raonaments motivats, es podran valorar les situacions amb altres persones a càrrec de l’usuari de perfils amb discapacitats, néts o altres persones amb perfil de vulnerabilitat.

Els informes mèdics han de tenir una antiguitat inferior a 6 mesos. Còpia dels informes mèdics actuals (menys de sis mesos d'antiguitat) emesos per professionals autoritzats (col·legiats de la xarxa pública o privada) que fan seguiment de la vostra malaltia.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària