Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Llicència d'obra major


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Les obres d’edificació de nova planta, d’ampliació i reforma d’edificis, les rehabilitacions integrals, l’enderroc d’edificis de volum major de 1000m 3 , la instal·lació d’ascensors i aparells elevadors, els canvis d’ús, els moviments de terra, i totes aquelles previstes a l’article 187 TRLU i Reglament concessió de llicències.

Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica promotor d’una obra.
En cas d’actuar a través de representant, s’haurà d’acreditar. A tal efecte s’aportarà el poder, l’acte de designació de càrrecs o una autorització de representació.

Veure la següent informació:
Representació per a persones
Representació d'empreses i entitats

Quin cost té:
Les Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Pineda de Mar estableixen el règim
d’autoliquidació.
Els drets municipals es calculen en base al cost d’execució material, segons el mòdul, la superfície construïda i el coeficient.

Mòduls: Consulteu l'ordenança fiscal 5.

L’import total es farà efectiu al compte corrent ES45 2100 3112 1122 0000 0732, mitjançant transferència bancària prèvia a la sol·licitud.


Podeu consultar els beneficis fiscals de concessió potestativa a l'ordenança fiscal núm. 5 en les matèries següents: Per accessibilitat, per fer habitatges de protecció oficial, les declarades d’especial interès o utilitat municipal, edificis catalogats, rehabilitació i millora de les façanes visibles des de la via pública, la incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic, o elèctric de l’energia solar o sistemes de reaprofitament d’aigua.
Aquests beneficis s’hauran de sol·licitar expressament i caldrà una resolució.

Termini i forma de presentació:
Termini: Es pot demanar en qualsevol moment, si be les obres no es poden començar fins que l’Ajuntament no hagi resolt.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Termini legal de resolució: 2 mesos
L’efecte del silenci administratiu és:
- Negatiu en els supòsits recollits a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Positiu en la resta de supòsits, malgrat que en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea Territorial i Medi Ambient
Òrgan resolutori; Junta de Govern Local

Observacions:
Trobareu la informació més detallada sobre el tràmit en la documentació annexa, nom del fitxer document_informatiu.pdf.


D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú, els col·lectius professionals, concretament els arquitectes, enginyers i aparelladors es troben obligats en la seva tasca professional a la relació electrònica amb les Administratius, i per tant han de presentar les sol·licitud en Seu Electrònica de Pineda de Mar.


Per motius de seguretat jurídica durant els 10 dies següents a la sol·licitud, caldrà  presentar davant l'Ajuntament una copia de la documentació gràfica en paper, signada pel tècnic i el promotor. En un format que permeti la correcta visualització del projecte, impresa màxim en DIN A1 i plegada a mida DIN A4 i en una carpeta. Caldrà indicar el codi del registre telemàtic i acompanyada de la declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

Més informació:
Finalitzades les obres caldrà tramitar la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació. Procediment que trobareu en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.