Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques de Transport Escolar no obligatori


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Aquest tràmit permet demanar beques en matèria de transport escolar no obligatori a les famílies empadronades al municipi a Pineda de Mar, dins dels límits pressupostaris, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

La seva finalitat és afavorir la integració del nen/a a l’escola, prevenir el fracàs escolar, prevenir l’absentisme escolar i afavorir que els nens amb necessitats educatives especial (NEE) estiguin repartits equitativament per totes les escoles del municipi.

Aquestes beques són un ajut econòmic destinat a subvencionar el cost del transport escolar no obligatori que han de suportar les famílies, per a tots aquells nens/es per als cursos escolars de segon cicle d’educació infantil a sisè de primària.

Qui ho pot sol·licitar:
Aquestes beques les poden demanar les famílies que es trobin en una de les dues situacions següents:

1) Famílies empadronades al municipi de Pineda de Mar en el barri de Poblenou, Can Feliu de Manola, Zona Industrial, Urbanització Can Moré o Urbanització Montesol, i haver realitzat la preinscripció a les escoles de Poblenou (Escola Antoni Doltra, Escola Montpalau o Escola Poblenou) i des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya se’ls hagi assignat una plaça en una escola de Pineda Centre (Escola Sant Jordi, Escola Mare de Déu del Roser, Escola Aloc, Escola Mediterrània o Escola Jaume I).

2) Famílies empadronades al municipi de Pineda de Mar a la zona de Pineda Centre i haver realitzat la preinscripció a les escoles de Pineda Centre (Escola Sant Jordi, Escola Mare de Déu del Roser, Escola Aloc, Escola Mediterrània o Escola Jaume I) i des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya se’ls hagi assignat una plaça en una escola de Poblenou (Escola Antoni Doltra, Escola Montpalau o Escola Poblenou).

Quin cost té:
No té cap cost.

Termini i forma de presentació:
Del 14 al 25 de setembre de 2020.

No obstant, les famílies nouvingudes podran presentar la sol·licitud fora del termini establert a partir d’un mes a comptar des de la data en que s’empadronin al municipi.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça Catalunya, núm. 1, 08397, Pineda de Mar)
Electrònica: Seu electrònica

Límit de resposta legal:
3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor:

Servei d’Educació, Regidoria d’Educació i Cultura

Òrgan resolutori:

Junta de Govern Local

Observacions:
Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar o amb les empreses que gestionen els serveis educatius de titularitat municipal, d’acord amb l’article 6 de les bases reguladores.

Per sol·licitar presencialment les beques caldrà obtenir cita prèvia. La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament a Cita prèvia Ajuntament de Pineda de mar o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Si es demana el tramit per primera vegada, es presentarà el NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si l'opció seleccionada en la tramitacio electrònica no presencial, es presentara en un unic document en format PDF, en el pas 2.

Més informació:
Acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol, pel qual s’aprova la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de les «Beques de Transport Escolar No Obligatori, per al curs escolar 2020-2021».

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària