Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions sobre l’import de l'Impost sobre Béns Immobles


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Aquest tràmit permet obtenir subvenció o ajut econòmic per al pagament de la quota de l'impost sobre béns immobles per a aquelles persones/famílies empadronades al municipi de Pineda de Mar i que es trobin en situació econòmica desfavorida. L'import màxim de la subvenció serà l'equivalent al 50% de la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent, amb un màxim de 400 €.

Qui ho pot sol·licitar:
Aquelles persones que compleixin els requisits següents:

a) Estar empadronats al municipi de Pineda de Mar abans del dia 1 del mes de gener de l’any de la convocatòria de la subvenció.
b) Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d’arrendament que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari) o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI.
c) Que el subjectes passius de l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut no constin com a titular cadastral, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a ús propi.
d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.
e) Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de les persones que convisquin en l’habitatge i hi estiguin empadronades no superi les quanties següents:


Nombre de persones que conviuen a l’habitatge


Ingressos bruts màxims


1


SMI x 1,50


2


SMI x 2


3


SMI x 2,50


4


SMI x 3


5


SMI x 3,50


6


SMI x 4


7 o més


SMI x 4,50

SMI = Salari Mínim InterprofessionalQuin cost té:
No té cap cost.

Termini i forma de presentació:
Termini per presentar la sol·licitud:

Del 17 de gener al 11 de febrer 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.


Límit de resposta legal:
3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s'entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor:

Àrea de Qualitat de Vida

Òrgan resolutori:

Atorgament: Junta de Govern Local
Justificació: Alcaldia

Observacions:
El límit de l’import màxim de la subvenció es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds amb dret a subvenció se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció, cas en el que s’establirà un prorrateig de les subvencions entre totes les persones beneficiàries.

La subvenció atorgada s’entendrà justificada amb l’acreditació del pagament de l’IBI a l’exercici pel qual es concedeixi la subvenció.

** Sinó hi ha obligació de presentar la declaració de renda, la documentació a presentar en el seu defecte dels apartats de a) a e) es pot presentar en la modalitat de registre electrònic al pas 2 (Afegir més documentació)

Més informació:
Acord de la Junta de Govern Local núm. JGL del 28 de setembre, pel qual s’aprova la convocatòria de les subvencions sobre l'import de l'Impost sobre Béns Immobles, per a persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars, de l’exercici 2020.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària