Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques per a Matricules d’Estudis Superiors i Estudis d’Educació Especial


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

Aquest tràmit permet demanar beques als alumnes empadronats a Pineda de Mar, matriculats en centres educatius públics o privats concertats i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de la matrícula del primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), d’estudis universitaris i programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial i també part dels costos de transport que la realització dels estudis pugui suposar.

Qui ho pot sol·licitar:

Podran sol·licitar les beques, d’acord amb la seva regulació respectiva, les famílies empadronades a Pineda de Mar, independent que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi (excepte que sigui un centre educatiu privat o concertat).

Quin cost té:

No té cap cost.

Termini i forma de presentació:


Demanar Cita previa del 18 al 20 d'octubre de 2023 citaprevia.pinedademar.org.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Del 23 al 27 d'octubre de 2023.

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:

3 mesos, d’acord amb el punt 11 de les bases reguladores.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:

Òrgan Gestor:

Servei d’Educació, Regidoria d’Educació i Cultura

Òrgan resolutori:

Junta de Govern Local

Observacions:

Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar o amb les empreses que gestionen els serveis educatius de titularitat municipal, d’acord amb l’article 6 de les bases reguladores.

Per sol·licitar presencialment les beques caldrà obtenir cita prèvia. La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament des de la Seu Electrònica Municipal (citaprevia.pinedademar.org) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

** Sinó hi ha obligació de presentar la declaració de renda, la documentació a presentar en el seu defecte dels apartats de a) a e) es pot presentar en la modalitat de registre electrònic al pas 2 (Afegir més documentació)

Més informació:

educacio@pinedademar.org

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària