Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques per a Matricules d’Estudis Superiors i Estudis d’Educació Especial


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Aquest tràmit permet demanar beques per matrícules d’estudis superiors d’estudis d’educació especial a les famílies empadronades al municipi a Pineda de Mar, dins dels límits pressupostaris, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de la matrícula del primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (GFGS), d’estudis universitaris i del primer i segon curs de programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial i també part dels costos de transport que la realització dels estudis pugui suposar.

Qui ho pot sol·licitar:
Aquestes beques les poden demanar les famílies que compleixin es requisits següents:

1. Generals:

a) Estar empadronades al municipi de Pineda de Mar, independentment que el centre educatiu al que assisteixin sigui en un altre municipi.

2. Específics:

a) Estar actualment empadronat al municipi de Pineda de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de la data d’1 de gener de l’any anterior al de la respectiva convocatòria.
b) Estudiants matriculats en estudis de Cicles Formatius de Grau Superior o estudis universitaris de 1er curs pel curs corresponent a l’any de la convocatòria, en Instituts Públics de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits a una universitat catalana o pública de qualsevol altre indret de l’Estat espanyol.
c) Estudiants de programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial de 1er i 2n curs corresponent a l’any de la convocatòria.
d) Disposar, la unitat familiar de l’estudiant pel qual es sol·licita la beca, d’una renda per càpita inferior al doble de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Quin cost té:
No té cap cost.

Termini i forma de presentació:
Termini per presentar la sol·licitud:

Del 5 al 16 d’octubre de 2020.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça Catalunya, núm. 1, 08397, Pineda de Mar)
Electrònica: Seu electrònica (seu.pinedademar.org)

Límit de resposta legal:
3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor:

Servei d’Educació, Regidoria d’Educació i Cultura

Òrgan resolutori:

Junta de Govern Local

Observacions:
Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar o amb les empreses que gestionen els serveis educatius de titularitat municipal, d’acord amb l’article 6 de les bases reguladores.

Per sol·licitar presencialment les beques caldrà obtenir cita prèvia. La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament des de la Seu Electrònica Municipal (citaprevia.pinedademar.org) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

** Sinó hi ha obligació de presentar la declaració de renda, la documentació a presentar en el seu defecte dels apartats de a) a e) es pot presentar en la modalitat de registre electrònic al pas 2 (Afegir més documentació)

Més informació:
Acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre, pel qual s’aprova la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de les Beques d’Estudis Superiors i Educació Especial, curs escolar 2020-2021.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària