Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Llicència d'obra de serveis


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Què és i en què consisteix:
Les obres a la via pública, amb responsabilitat tècnica que es relacionen a l’annex I de l’ordenança municipal d’obres menors que trobareu a l’apartat normativa consistent amb les instal·lacions d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, de conformitat amb l’article 187.1.n del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica promotor d’una obra.
En cas d’actuar a través de representant, s’haurà d’acreditar. A tal efecte s’aportarà el poder, l’acte de designació de càrrecs o una autorització de representació. Veure la següent informació:


Representació per a persones
Representació d'empreses i entitatsD’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú, les persones juridiques, els col·lectius professionals, i per tant concretament els arquitectes, enginyers i aparelladors es troben obligats en la seva tasca professional a la relació electrònica amb les Administratius.

Donada aquesta obligació, i el fet de que a traves de la Seu electrònica de Pineda de Mar, es pugui tramitar una sol·licitud de llicència, la presentació a traves del tràmit singular de llicències d’obres de serveis esdevé obligatòria, no podent-se presentar com a sol·licitud genèrica.

Quin cost té:
Les Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Pineda de Mar estableixen el règim d'autoliquidació.

L'import total es farà efectiu al compte corrent ES45 2100 3112 1122 0000 0732, mitjançant transferència bancària prèvia a la sol·licitud.

Una fiança garantia de reposició de la urbanització existent.

Termini i forma de presentació:
Termini: Es pot demanar en qualsevol moment, si be les obres no es poden començar fins que l’Ajuntament no hagi resolt.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Termini legal de resolució: 1 mes

L’efecte del silenci administratiu és:

- Negatiu en els supòsits recollits a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei del sol i rehabilitació urbana.

- Positiu en la resta de supòsits, malgrat que en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea Territorial i Medi Ambient
Òrgan resolutori: Alcaldia

Observacions:
Per tal de poder retirar el document de llicència i iniciar les obres, haurà de presentar el justificant d’ingrés de la fiança.

Més informació:
L’Ajuntament pot efectuar les comprovacions oportunes dels elements i circumstàncies manifestats en les sol·licituds, i podrà iniciar actuacions i exigència de les responsabilitats que estableixi la legislació vigent.