Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

ATORGAMENT D’AJUTS DE SUPORT A LA CÀRREGA IMPOSITIVA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES COMERCIAL O INDUSTRIAL DE L’EXERCICI 2021 AMB MOTIU DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
És el tràmit per sol·licitar la concessió d'ajuts de suport a la càrrega impositiva derivada de la taxa d'escombraries comercial o industrial, establerta dins del Pla de Mesures aprovat per aquesta Administració, arran de l'actual situació provocada per la propagació del coronavirus.

Com a màxim es subvencionarà el 30% de l'import liquidat en concepte de taxa d'escombraries comercial o industrial. El percentatge s'establirà en funció del nombre de sol·licituds presentades i l'import destinat a aquesta subvenció.

La seva finalitat és establir ajuts en concepte de devolucions percentuals de la taxa d'escombraries comercial o industrial liquidada aquest 2021 amb l'objectiu de pal·liar la càrrega impositiva suportada en aquest període de crisi generada per la pandèmia covid-19.

Qui ho pot sol·licitar:
El sector industrial i establiments d’allotjament turístics (segons determina el Títol I del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya) establerts a Pineda de Mar, que hagin pagat o tinguin aprovat per part de l'organisme recaptador el fraccionament i/o ajornament de la taxa d'escombraries corresponent a l'anualitat 2021.

Si s'ha produït canvi de titularitat durant l'any, podran optar a l'ajut tots els titulars. Aquests titulars percebran l'ajut que correspongui en proporcionalitat al temps d'activitat de cadascun d'ells. Així mateix, podran optar a aquesta subvenció les activitats que ja no es trobin en actiu, per l'import del 50% de la taxa si han estat donades de baixa dintre del primer semestre de l'any, o per l'import total del rebut si han estat donat de baixa dintre del segon semestre.

Requisits:
Els requisits per poder sol·licitar la subvenció són els següents:

- Disposar de llicència d’activitat empresarial a Pineda de Mar i que continuï en actiu en el moment de sol·licitar l’ajut.
- Haver pagat a aquesta administració la taxa d’escombraries comercial o industrial
corresponent a l’exercici 2021 o tenir aprovat el fraccionament i/o ajornament de la taxa per part de l’organisme recaptador.
- La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipada legalment.
- Estar afiliats i donats d’alta en el règim de la Seguretat Social.
- Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, obligacions amb l’Agència Tributària i estar al corrent de pagament dels tributs locals.
- No haver estat beneficiari a la darrera convocatòria d’ajuts de suport a la càrrega impositiva de la taxa d’escombraries amb motiu de la crisi sanitària covid-19 (exercici 2020).
- No estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quin cost té:
La sol.licitud de l'ajut no té cap cost.

Termini i forma de presentació:
El període de sol.licitud s’iniciarà si ha finalitzat el període d’exposició pública de les bases i no s’ha presentat cap reclamació i/o al.legació i es podran presentar sol.licituds fins el día 27 de novembre de 2021.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
1 mes.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Denegada.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea de Promoció Econòmica.
Òrgan resolutori: Junta de Govern Local .


Observacions:
La llicència d'activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar només serà obligatori adjuntar-la a requeriment de l'ajuntament en el cas de discrepància entre les dades en poder d'aquesta administració i les de la sol·licitud.

Si el local es troba arrendat, i el rebut s'hagi liquidat a nom del propietari, s'haurà d'aportar el contracte d'arrendament.

En cas de sol·licitud amb pagaments de la taxa ajornats i/o fraccionats caldrà aportar l'aprovació de l'organisme recaptador i les fraccions ja pagades. La subvenció atorgada es transferirà a l'Organisme de Gestió Tributària amb la finalitat de minorar el deute pendent.

Les dades bancàries del compte corrent han de figurar a la sol·licitud presentada.