Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

ATORGAMENT D’AJUTS DE SUPORT A LA CÀRREGA IMPOSITIVA DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
És el tràmit per sol·licitar la concessió d'ajuts de suport a la càrrega impositiva derivada de la taxa d'escombraries comercial o industrial, establerta dins del Pla de Mesures aprovat per aquesta Administració, arran de l'actual situació provocada per la propagació del coronavirus.

Com a màxim es subvencionarà el 30% de l'import liquidat en concepte de taxa d'escombraries comercial o industrial. El percentatge s'establirà en funció del nombre de sol·licituds presentades i l'import destinat a aquesta subvenció.

La seva finalitat és establir ajuts en concepte de devolucions percentuals de la taxa d'escombraries comercial o industrial liquidada aquest 2020 amb l'objectiu de pal·liar la càrrega impositiva suportada en aquest període de crisi generada per la pandèmia covid-19.

Qui ho pot sol·licitar:
1. Els autònoms i les empreses establertes a Pineda de Mar que hagin pagat o tinguin aprovat per part de l'organisme recaptador el fraccionament i/o ajornament de la taxa d'escombraries corresponent a l'anualitat 2020 i que la seva activitat no sigui cap de les que es detallen a continuació:

Alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat
Establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics,
Productes higiènics
Premsa i papereria
Combustible per l'automoció,
Estancs
Equips tecnològics i de telecomunicacions
Aliments per animals de companyia
Comerç per internet, telefònic o correspondència
Bugaderies autoservei
Establiments exclusius de menjar per emportar
Supermercats
Tanatori
Hoteleria (hotels, càmpings, pensions)
Agència catalana de l'aigua
Gestories, despatx d'advocats, asseguradores i, assessories laborals, fiscals i compatbles.
Empreses i serveis de neteja i manteniment
Empreses i serveis de transport, de correu , de paqueteria i de missatgeria
Herboristeria, naturopatia, homeopatia
Entitats bancàries i caixes d'estalvi

***Si s'ha produït canvi de titularitat durant l'any, podran optar a l'ajut tots els titulars. Aquests titulars percebran l'ajut que correspongui en proporcionalitat al temps d'activitat de cadascun d'ells. Així mateix, podran optar a aquesta subvenció les activitats que ja no es trobin en actiu, per l'import del 50% de la taxa si han estat donades de baixa dintre del primer semestre de l'any, o per l'import total del rebut si han estat donat de baixa dintre del segon semestre.

2. Els empadronats a Pineda de Mar titulars d'autorització administrativa als mercats de venda no sedentària del municipi indistintament quin sigui el seu producte de venda.

Quin cost té:
La sol.licitud de l'ajut no té cap cost.

Termini i forma de presentació:
Les sol·licituds es podran presentar del 7 de gener i fins el 8 de febrer del 2021.

Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l'accès a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8;30 a 14 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Mitjançant el model de sol·licitud específica d'aquest ajut i la presentació de la documentació requerida , a la seu electrònica municipal o bé, presencialment, a l'oficina d'atenció ciutadana, sol·licitant abans cita prèvia a aqui.


Límit de resposta legal:
1 mes.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Denegada.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea de Promoció Econòmica.
Òrgan resolutori: Junta de Govern Local .


Observacions:
La llicència d'activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar només serà obligatori adjuntar-la a requeriment de l'ajuntament en el cas de discrepància entre les dades en poder d'aquesta administració i les de la sol·licitud.

Si el local es troba arrendat, i el rebut s'hagi liquidat a nom del propietari, s'haurà d'aportar el contracte d'arrendament.

En cas de sol·licitud amb pagaments de la taxa ajornats i/o fraccionats caldrà aportar l'aprovació de l'organisme recaptador i les fraccions ja pagades. La subvenció atorgada es transferirà a l'Organisme de Gestió Tributària amb la finalitat de minorar el deute pendent.

En el supòsit de que l'activitat hagi estat donada de baixa a partir del 14 de març de 2020 caldrà aportar el justificant de la comunicació de la baixa a l'Ajuntament.

Les dades bancàries del compte corrent han de figurar a la sol.licitud presentada.