Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud de bonificació de la taxa de la brossa domiciliària per l’ús de la deixalleria


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
És la sol·licitud d’aplicació d’una bonificació en la taxa de recollida de la brossa domiciliària de l’any en curs, per haver fet ús de la deixalleria en el transcurs de l’any anterior.

Qui ho pot sol·licitar:
Ho poden demanar aquelles persones que hagin fet ús de la deixalleria durant l’any anterior a la petició, havent segellat a la deixalleria la targeta d’usos corresponent.

Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no en podran gaudir les activitats industrials/comercials.

En cas d’actuar a través de representant, s’haurà d’acreditar. A tal efecte s’aportarà el poder, l’acte de designació de càrrecs o una autorització de representació.

Quin cost té:
El tràmit és gratuït.

Termini i forma de presentació:
El tràmit es pot fer telemàticament i de forma presencial.

Termini: Es pot demanar del dia 2 al 31 de gener.

Presentació: Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
No s’aplica.

Òrgan gestor i resolutori:
Alcaldia.

Observacions:
Es necessari presentar el document targeta d’usos de la deixalleria amb un mínim de 4 segells i un màxim de 13 (màxim 1 targeta per domicili) segons model normalitzat disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (PL Catalunya 1) com a la Deixalleria (Carrer Mèxic, 1).

Si es presenta la sol.licitud no presencial a través de la Seu Electronica, s’adjuntarà obligatòriament el document en un format PDF.

Per consultar la referència cadastral pot accedir al següent enllaç fent clic aquí.

Més informació:
Els percentatges de bonificació per aportacions a la deixalleria municipal són els següents:
- De 4 a 6 aportacions => 10% de bonificació
- De 7 a 12 usos => 15% de bonificació
- Més de 12 aportacions => 20% de bonificació

Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada:
- Olis de cuina, mínim 1 litre.
- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.), mínim 1 m3.
- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....)
- Grans electrodomèstics (rentadores, assecadores, forns, neveres...) 1 unitat
- Altres (Petits electrodomèstics, fluorescents, .....) 2 unitats
- Residus verds (poda), mínim 1 m3.
- Bateries de cotxes, mínim 1 unitat.
- Piles, mínim 10 unitats
- Tòners, mínim 2 unitats
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos), mínim 1 litre.

No s'aplicarà bonificació a les aportacions de residus per part de particular, que siguin objecte de recollida selectiva mitjançant la disposició de contenidors ubicat en al via pública (vidre, paper-cartró, envasos, matèria orgànica o resta).

Formularis
- sol·licitud
- autorització de representació

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària