Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions a entitats directes


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:


Aquest tràmit permet demanar subvencions directes que estiguin consignades nominativament al pressupost municipal vigent i relacionades amb projectes i/o activitats de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Qualitat de Vida.

Qui ho pot sol·licitar:


Ho poden demanar entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i al Registre Oficial d’Entitats de la Vila (ROEV) que tinguin una subvenció consignada nominativament al pressupost municipal vigent.

Quin cost té:


No té cap cost.

Termini i forma de presentació:


1. Termini per presentar la sol·licitud:

De l’1 de febrer al 30 de setembre de cada any.

2. Lloc per presentar la sol·licitud:

Tràmit específic de la Seu Electrònica Municipal

Límit de resposta legal:


Tres mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:


La sol·licitud s’entendrà acceptada.

Òrgan gestor i resolutori:


1. Òrgan Gestor:

Àrea de Qualitat de Vida

2. Òrgan resolutori:

Atorgament: Junta de Govern Local
Justificació: Alcaldia

Observacions:


1. L’atorgament de subvencions resta condicionat a la justificació de la subvenció atorgada l’any anterior.

2. Les entitats beneficiàries hauran de presentar l’acceptació expressament en un termini d’1 mes a comptar des del dia de recepció de la notificació de l’acord d’atorgament. Transcorregut aquest període s’entendrà acceptada tàcitament.

3. D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú, les persones juridicas i associacions es troben obligats en la seva tasca professional a la relació electrònica amb les Administratius, i per tant han de presentar les sol·licitud en Seu Electrònica de Pineda de Mar.

Més informació:


1. Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributaries.

2. Certificat d’estar al corrent e les obligacions de la Seguretat Social.

3.Certificat d’estar al corrent en les obligacions de residència fiscal.