Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions a entitats en règim de concurrència


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:


Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Qualitat de Vida en els àmbits següents:

Ajuts Solidaris i Cooperació Internacional.
Cultura.
Educació.
Esports.
Participació Ciutadana.
Serveis Socials.

Qui ho pot sol·licitar:


Poden sol·licitar les subvencions a entitats en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Qualitat de Vida les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i al Registre Oficial d’Entitats de la Vila de Pineda de Mar (ROEV) que no estiguin afectades per les prohibicions que disposa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quin cost té:


No té cap cost.

Termini i forma de presentació:


Termini per presentar la sol·licitud:

Del 30 de gener al 17 de febrer de 2023.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:


3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:


La petició s’entendrà denegada.


Òrgan gestor i resolutori:


Òrgan Gestor:

Àrea de Qualitat de Vida

Òrgan resolutori:

Atorgament: Junta de Govern Local
Justificació: Alcaldia

Observacions:


El límit de l’import màxim de la subvenció es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds amb dret a subvenció se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció, cas en el que s’establirà un prorrateig de les subvencions entre totes les entitats beneficiàries.

Les entitats beneficiàries hauran de presentar l’acceptació expressament en un termini d’1 mes a comptar des del dia de recepció de la notificació de l’acord d’atorgament. Transcorregut aquest període s’entendrà acceptada tàcitament.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú, les persones juridicas i associacions es troben obligats en la seva tasca professional a la relació electrònica amb les Administratius, i per tant han de presentar les sol·licitud en Seu Electrònica de Pineda de Mar.

Més informació:


Acord de la Junta de Govern Local de 10 d'abril 2021, pel qual s’aprova la convocatòria de les subvencions a entitats en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Qualitat de Vida per a l’any 2021 (BOPB de 14.05.2021).

Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributaries

Certificat d’estar al corrent e les obligacions de la Seguretat Social

Certificat d’estar al corrent en les obligacions de residència fiscal

Sol·licituds i documentació complementària