Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Llicència d'obres menors


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Les obres menors, amb responsabilitat tècnica que es relacionen a l’annex I de l’ordenança municipal d’obres menors que trobareu a l’apartat normativa.
-Ordenança municipal d'obres menors

Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica promotor d’una obra.
En cas d’actuar a través de representant, s’haurà d’acreditar. A tal efecte s’aportarà el poder, l’acte de designació de càrrecs o una autorització de representació. Veure la següent informació:


Representació per a persones
Representació d'empreses i entitats

Quin cost té:
Les Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Pineda de Mar estableixen el règim d'autoliquidació.
L'import total es farà efectiu al compte corrent ES45 2100 3112 1122 0000 0732, mitjançant transferència bancària prèvia a la sol·licitud.
Podeu consultar els beneficis fiscals de concessió potestativa a l'ordenança fiscal núm. 5 en les matèries següents:

Per accessibilitat, per fer vivendes de protecció oficial, les declarades d’especial interès o utilitat municipal, edificis catalogats, rehabilitació i millora de les façanes visibles des de la via pública, la incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic, o elèctric de l’energia solar o sistemes de reaprofitament d’aigua.

Aquests beneficis s’hauran de sol·licitar expressament i caldrà una resolució.

Accés a les ordenançes municipals

Termini i forma de presentació:
Termini:
Es pot demanar en qualsevol moment, si be les obres no es poden començar fins que l’Ajuntament no hagi resolt.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Termini legal de resolució:
1 mes

L’efecte del silenci administratiu és:
- Negatiu en els supòsits recollits a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei del sol i rehabilitació urbana.
- Positiu en la resta de supòsits, malgrat que en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea Territorial i Medi Ambient
Òrgan resolutori; Alcaldia

Observacions:
En el cas que les obres a realitzar afectin a la via pública, se li notificarà que per tal de poder retirar el document de llicència i iniciar les obres, haurà de presentar el justificant d’ingrés de la fiança.

Més informació:
Finalitzades les obres caldrà tramitar la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació.
L’Ajuntament pot efectuar les comprovacions oportunes dels elements i circumstàncies
manifestats en les sol·licituds, i podrà iniciar actuacions i exigència de les responsabilitats que estableixi la legislació vigent.