Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions per la implantació de mesures de protecció enfront el coronavirus


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

L’objecte de les subvencions és ajudar a cobrir les despeses generades per actuacions i projectes que repercuteixin positivament en el funcionament de l’activitat en aquest moment i ajudin a portar a terme l’activitat amb més seguretat amb elements de protecció col.lectiva i equips de protecció individual. L’actuació s’haurà d’haver portat a terme a empreses i/o establiments del municipi de Pineda de Mar, en el període comprès entre el 1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Es subvencionarà fins un màxim del 50% i un màxim de 500€ de les quantitats pagades en concepte de:

- Mobiliari i elements de protecció sanitària per evitar la propagació del COVID-19, segons el que estableix la normativa com ara mampares o pantalles protectores.

- Compra equips de protecció individual

- Qualsevol altre despesa que millori la seguretat individual o col·lectiva dels establiments i les persones davant la covid-19.

Qui ho pot sol·licitar:

Podran sol.licitar l'ajut les persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional que hagin efectuat l'activitat subvencionable al terme municipal de Pineda de Mar.

Quin cost té:

No té cap cost.

Termini i forma de presentació:

Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial, del 1 de juliol al 30 d'octubre del 2021.

Modalitat telemàtica: De dilluns a diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l'accés a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Modalitat presencial: De dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Mitjançant el model de sol·licitud específica d'aquest tràmit i la presentació de la documentació requerida , a la seu electrònica municipal aqui. o bé, presencialment, a l'oficina d'atenció ciutadana, sol·licitant abans cita prèvia a aqui.

En tot cas, els subjectes obligats a la relació electrònica, d’acord amb l’article 14,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú, són les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els professionals amb col.legiació obligatòria, hauran de presentar-ho en modalitat electrònica. Si un subjecte obligat, procedeix a la sol.licitud presencial, serà requerit per a la subsanació a través de la presentació electrònica, considerant-se que la data de presentació de la sol.licitud serà la de la subsanació, d’acord amb l’article 68,4 de la Llei 39/2015.

Límit de resposta legal:

3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

De conformitat amb la llei 39/2015 es practicarà la notificació amb la publicació d’un anunci al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Observacions:

La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic. Cal realitzar l'actuació prevista i presentar la documentació requerida completa i correcta.

Les sol·licituds es tramitaran a l'Ajuntament de Pineda de Mar i es resoldran per ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

Una vegada rebuda i registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa compleix els requisits i presenta tota la documentació exigida dins el termini establert per aquesta convocatòria

Les subvencions es justificaran amb documents originals, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions municipals.

La justificació de les actuacions objecte de subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació següent:

-Factures imputades a la subvenció i l’acreditació del seu pagament.

-Document amb fotografies i qualsevol altra mostra de la inversió feta.