Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions destinades a la promoció de l’economia local. Línia 1: Ampliacions, adequacions i millores de locals comercials


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 1 és fomentar la creació, ampliació, adequació de locals comercials a Pineda mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques que hagin efectuat adequacions al local o a la nau industrial al terme municipal de Pineda de Mar que poden consistir en inversions fetes en concepte d'imatge exterior (rètol, façana, aparador), il·luminació, accessibilitat, obres de reforma de les instal·lacions i imatge interior (pintura) i executades entre el dia 1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022. La quantia de la subvenció es fins el 50% de la inversió i fins a un màxim de 1.500€ de la quantitat pagada en concepte de:

a. imatge exterior: rètol, façana, aparadors
b. il·luminació
c. accessibilitat
d. obres de reforma de les instal·lacions
e. imatge interior: pintura

Qui ho pot sol·licitar:

Podran sol.licitar l'ajut les persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori i que per al desenvolupament d'aquesta hagin efectuat l'activitat subvencionable al terme municipal de Pineda de Mar.

Termini i forma de presentació:

Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial, del 30 de juliol al 29 d'octubre del 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.


En tot cas, els subjectes obligats a la relació electrònica, d’acord amb l’article 14,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú, són les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els professionals amb col.legiació obligatòria, hauran de presentar-ho en modalitat electrònica. Si un subjecte obligat, procedeix a la sol.licitud presencial, serà requerit per a la subsanació a través de la presentació electrònica, considerant-se que la data de presentació de la sol.licitud serà la de la subsanació, d’acord amb l’article 68,4 de la Llei 39/2015.

Límit de resposta legal:

3 mesos.

Òrgan gestor i resolutori:

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

De conformitat amb la llei 39/2015 es practicarà la notificació amb la publicació d’un anunci al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Observacions:

La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic. Cal realitzar les obres previstes i presentar la documentació requerida completa i correcta.

Les sol·licituds es tramitaran a l'Ajuntament de Pineda de Mar i es resoldran per ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

Una vegada rebuda i registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa compleix els requisits i presenta tota la documentació exigida dins el termini establert per aquesta convocatòria.

Les subvencions es justificaran amb documents factura o factures, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions municipals. En tot cas caldrà tenir en compte les regles següents:

- S'haurà de justificar la realització de l'activitat subvencionada i el seu cost
- Totes les factures i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari hauran de portar data màxima 30 de setembre de 2022.
- A les factures hi haurà de constar l'adreça del local on s'ha fet la inversió en el cas d'obra o modificació de la imatge de l'empresa, caldrà aportar una fotografia de l'espai abans de realitzar l'obra i una fotografia de l'obra o actuació realitzada.

S'haurà de justificar la inversió feta en el mateix moment de la sol·licitud.