Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions destinades a la promoció de l'economia local: Línia 2: Trasllat d'activitats


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

L'objecte de les subvencions previstes en aquesta convocatòria i incloses a la línia 2 és fomentar el trasllat d'iniciatives econòmiques des de zones de poca concentració comercial cap a zones de concentració comercial de Pineda de Mar, del centre de Pineda als polígons industrials del municipi o des d'un altre municipi cap a Pineda de Mar i quc consisteixen en inversions fetes en concepte projectes tècnics d'interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura, obres de reforma parcial o integral de les instal·lacions on es duu a terme l'activitat, instal·lacions: electricitat i aire condicionat, imatge exterior (rètol, façana, aparador) i executades entre el dia 1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022. La quantia de la subvenció es fins el 50% i fins a un màxim de 1500€ de la quantitat pagada en concepte de:

a. projectes tècnics d'interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura, que es produeixin a les instal·lacions on es duu a terme l'activitat.
b. obres: reforma parcial o integral de les instal·lacions on es duu a terme l'activitat
c. instal·lacions: electricitat, aire condicionat en les instal·lacions on es duu a terme l'activitat
d. imatge exterior: rètol, façana, aparador

Qui ho pot sol·licitar:

Podran sol.licitar l'ajut les persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori i que per al desenvolupament d'aquesta hagin efectuat l'activitat subvencionable al terme municipal de Pineda de Mar.

Quin cost té:

No té cap cost.

Termini i forma de presentació:

Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial, del 30 de juliol al 29 d'octubre del 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.En tot cas, els subjectes obligats a la relació electrònica, d’acord amb l’article 14,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú, són les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els professionals amb col.legiació obligatòria, hauran de presentar-ho en modalitat electrònica. Si un subjecte obligat, procedeix a la sol.licitud presencial, serà requerit per a la subsanació a través de la presentació electrònica, considerant-se que la data de presentació de la sol.licitud serà la de la subsanació, d’acord amb l’article 68,4 de la Llei 39/2015.

Límit de resposta legal:

3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

De conformitat amb la llei 39/2015 es practicarà la notificació amb la publicació d’un anunci al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Observacions:

La presentació de la sol·licituds no implica cap dret econòmic. Cal realitzar les obres previstes i presentar la documentació requerida completa i correcta.

Les sol·licituds es tramitaran a l'Ajuntament de Pineda de Mar i es resoldran per ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

Una vegada rebuda i registrada la sol·licituds , es verificarà que l'empresa compleix els requisits i presenta tota la documentació exigida dins el termini establert per aquesta convocatòria


Les subvencions es justificaran amb documents factura o factures, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions municipals. En tot cas caldrà tenir en compte les regles següents:

-S'haurà de justificar la realització de l'activitat subvencionada i el seu cost
-Totes les factures i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari hauran de portar data màxima 30 de setembre de 2022.
-A les factures hi haurà de constar l'adreça del local on s'ha fet la inversió

S'haurà de justificar la realització de l'actuació amb la documentació pertinent en el mateix moment de la sol·licitud.