Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions destinades a la promoció de l'economia local. Línia 3: Foment de l'autoocupació


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 3 és fomentar l'autoocupació a Pineda de Mar mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional o artística que hagin iniciat la seva activitat econòmica i/o comercial.

La subvenció és única i es correspon a un mes de sou mínim interprofessional (1.000,00€) per la permanència mínima durant 3 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la seguretat social de les persones treballadores autònomes, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent per aquelles persones que hagin iniciat la seva activitat a partir de l'1 de setembre de 2021, amb domicili fiscal i local comercial obert al públic a Pineda de Mar i en el moment de la sol·licitud de subvenció encara continuïn d'alta. En cas de complir els requisits esmentats més amunt però no disposar de local comercial obert al públic l'ajut consistirà en una subvenció única equivalent a la meitat de la quantitat fixada pels negocis amb local comercial obert al públic (500,00€).Qui ho pot sol·licitar:

Podran sol.licitar l'ajut les persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional que hagin efectuat l'activitat subvencionable al terme municipal de Pineda de Mar.

Quin cost té:

No té cap cost.

Termini i forma de presentació:

Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial, del 30 de juliol al 29 d'octubre del 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.En tot cas, els subjectes obligats a la relació electrònica, d’acord amb l’article 14,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú, són les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els professionals amb col.legiació obligatòria, hauran de presentar-ho en modalitat electrònica. Si un subjecte obligat, procedeix a la sol.licitud presencial, serà requerit per a la subsanació a través de la presentació electrònica, considerant-se que la data de presentació de la sol.licitud serà la de la subsanació, d’acord amb l’article 68,4 de la Llei 39/2015.
Límit de resposta legal:

3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

Efectes en cas que no hi hagi resposta: La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

De conformitat amb la llei 39/2015 es practicarà la notificació amb la publicació d’un anunci al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Observacions:

La presentació de la sol·licituds no implica cap dret econòmic.

Les sol·licituds es tramitaran a l'Ajuntament de Pineda de Mar i es resoldran per ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

Una vegada rebuda i registrada la sol·licituds, es verificarà que el potencial beneficiari compleix els requisits i presenta tota la documentació exigida dins el termini establert per aquesta convocatòria.

Les subvencions es justificaran amb els documents exigits en la convocatòria, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions municipals. La justificació de les actuacions objecte de subvenció es realitzarà mitjançant la presentació dels rebuts d'autònom des de la data d'alta, posterior o igual a 1 de setembre de 2021, fins el moment de la sol·licituds (mínim 3 mesos).