Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions destinades a la promoció de l'economia local. Línia 4: Foment de la contractació


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 4 és fomentar la contractació, per un mínim de 3 mesos, de persones a l'atur inscrites als dispositius locals d'ocupació de Pineda de Mar (oficina Inem/borsa de treball de l'Ajuntament de Pineda de Mar) mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional o artística amb de treball a Pineda de Mar i que estiguin desenvolupant una activitat com a mínim des de fa 9 mesos en el moment de la formalització del contracte. El contracte s'haurà d'haver formalitzat a partir del'1 de setembre de 2021 i en el moment de sol·licitud de la subvenció hauran d'haver transcorregut 3 mesos des de l'inici i haver liquidat 3 mesos de quotes a la seguretat social.

La subvenció és única corresponent a un mes de sou mínim interprofessional (1.000,00€) per un contracte mínim de 3 mesos i 100% de la jornada. En cas de fer un contracte de mínim 3 mesos per una jornada superior o igual al 50 i inferior al 100% la subvenció serà del 50% de la quantitat fixada pels contractes per la totalitat de la jornada (500,00€). El nombre màxim de contractes subvencionables per empresa és de 2.

Qui ho pot sol·licitar:

Podran sol.licitar l'ajut les persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional que hagin efectuat l'activitat subvencionable al terme municipal de Pineda de Mar.

Quin cost té:

No té cap cost.

Termini i forma de presentació:

Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial, del 30 de juliol al 29 d'octubre del 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.En tot cas, els subjectes obligats a la relació electrònica, d’acord amb l’article 14,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú, són les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els professionals amb col.legiació obligatòria, hauran de presentar-ho en modalitat electrònica. Si un subjecte obligat, procedeix a la sol.licitud presencial, serà requerit per a la subsanació a través de la presentació electrònica, considerant-se que la data de presentació de la sol.licitud serà la de la subsanació, d’acord amb l’article 68,4 de la Llei 39/2015.
Límit de resposta legal:

3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

De conformitat amb la llei 39/2015 es practicarà la notificació amb la publicació d’un anunci al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Observacions:

La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic. Cal realitzar l'actuació prevista i presentar la documentació requerida completa i correcta.

Les sol·licituds es tramitaran a l'Ajuntament de Pineda de Mar i es resoldran per ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

Una vegada rebuda i registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa compleix els requisits i presenta tota la documentació exigida dins el termini establert per aquesta convocatòria


Les subvencions es justificaran amb documents originals, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions municipals. La justificació de les actuacions objecte de subvenció es realitzarà mitjançant la presentació del contracte de treball, dels TC1, TC2 i comprovants de pagament de la seguretat social de la persona objecte de la subvenció dels 3 primers mesos de contracte.