Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencións destinades a la promoció de l'economia local. Línia 5: Transformació digital de les empreses


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

L'objecte de les subvencions és fomentar projectes i actuacions que tinguin per objecte la transformació digital, implantació, formació o consultoria de projectes adreçats a la digitalització del negoci. L’actuació objecte de subvenció s’haurà d’haver fet en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2021 i 30 de setembre de 2022.

En cas de disposar de local comercial obert al públic al municipi de Pineda de Mar es subvencionarà fins un màxim del 50% i un màxim de 750€. Als negocis amb domicili fiscal a Pineda de Mar però sense local comercial obert al públic en aquest municipi se’ls subvencionarà un màxim del 25% i un màxim de 500€. En ambdós casos les subvencions seran per les quantitats pagades en concepte de:

-Creació de portals web i de procediment i serveis de comerç electrònic a partir d’un establiment físic

-Despeses en formació, consultoria o assessoria en matèria de digitalització de l’activitat i implantació d’aquesta: posicionament web, ús de les xarxes socials aplicades al negoci, adhesió a plataformes de comerç digital, ús d’aplicacions web de promoció comercial...

- Creació, millora, disseny i/o posicionament de webs personalitzats amb sistemes informàtics que permetin la gestió, l’actualització de continguts, la mètrica, que sigui disponible en diferents dispositius, és a dir, responsive, multiidioma i que continguin un directori que faciliti la cerca de continguts al web.

-Creació o millora de la comunicació a les xarxes socials, creació de la pròpia aplicació mòbil de l’empresa (APP), sistemes de digitalització de la publicitat i basades en la interactivitat (etiquetes NFC, beacons, codis QR...)

-Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de posicionament web o SEO, campanyes d’afiliats, publicitat online... En cas que aquestes accions suguin en perfils de xarxes socials, s’ha de justificar degudament el perquè de la seva elecció i han d’estar integrats al web de l’empresa.

-Implantació d’estratègies per a la gestió de xarxes socials per atreure i fidelitzar clients amb l’objectiu d’analitzar el comportament dels usuaris.

-Contractació o realització de projectes d’estratègia digital que tinguin com a finalitat l’omnicanalitat del negoci, és a dir, inversions que incorporin una visió digital i tecnològica de 360°.

Qui ho pot sol·licitar:

Podran sol.licitar l'ajut les persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional que hagin efectuat l'activitat subvencionable al terme municipal de Pineda de Mar.Quin cost té:

No té cap cost

Termini i forma de presentació:

Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial, del 30 de juliol al 29 d'octubre del 2022.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.


En tot cas, els subjectes obligats a la relació electrònica, d’acord amb l’article 14,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú, són les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els professionals amb col.legiació obligatòria, hauran de presentar-ho en modalitat electrònica. Si un subjecte obligat, procedeix a la sol.licitud presencial, serà requerit per a la subsanació a través de la presentació electrònica, considerant-se que la data de presentació de la sol.licitud serà la de la subsanació, d’acord amb l’article 68,4 de la Llei 39/2015.

Límit de resposta legal:

3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

De conformitat amb la llei 39/2015 es practicarà la notificació amb la publicació d’un anunci al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Observacions:

La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic. Cal realitzar l'actuació prevista i presentar la documentació requerida completa i correcta.

Les sol·licituds es tramitaran a l'Ajuntament de Pineda de Mar i es resoldran per ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

Una vegada rebuda i registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa compleix els requisits i presenta tota la documentació exigida dins el termini establert per aquesta convocatòria.

La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

S'haurà de justificar la realització de l'actuació amb la documentació pertinent en el mateix moment de la sol·licitud:

Factures amb data compresa entre l’1d’octubre de 2021 i 30 de setembre de 2022 imputades a la subvenció i l’acreditació del seu pagament.
Document on hi constin els enllaços, captures de pantalla i qualsevol altra mostra de la inversió feta i el producte generat.