Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Targeta aparcament persones amb discapacitat


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:


És el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació.

Qui ho pot sol·licitar:


Targeta per a una persona conductora: persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Targeta per a una persona no conductora:persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d'aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada.

Persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Persones que presentin mobilitat reduïda a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat (veure informació de la targeta provisional (TAP) a l'apartat d'observacions(*)

Requisits:


La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Pineda de Mar.

El certificat de discapacitat pot ser consultat telemàticament per l'Ajuntament, sempre i quan l’interessat no s'oposi i per tant, no serà imprescindible aportar-lo en paper.

Quin cost té:


No subjecte a taxes.

Termini i forma de presentació:


Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.


Límit de resposta legal:


La resolució de concessió o denegació de totes les modalitats de targeta d’aparcaments s’ha de dictar en el termini màxim de quatre mesos. Transcorregut el termini màxim de resolució sense que s’hagi notificat la resolució del procediment, la sol.licitud s’ha d’entendre desestimada, la qual cosa no eximirà a l’òrgan competent de dictar resolució expressa en els termes que estableixen els articles 42 i 43 de la Llei 30/1992.


Òrgan gestor i resolutori:


Correspon a l’ajuntament o a l’ens local competent en matèria d’ordenació del trànsit la concessió de totes les modalitats de targetes d’aparcament regulades per decret 97/2002, de 5 de març.

Recurs:

Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s'entengui desestimat.

Efectes del silenci administratiu:

En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.

Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015).

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

Observacions:

Els beneficis de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda són els següents:

Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.

Aturar el vehicle, pel temps imprescindible, a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega (fora de Catalunya cal comprovar la normativa corresponent).
Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat espanyol i els estats membres de la Unió Europea.

Les obligacions dels seus titulars són:

Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què es circula.

Utilitzar la targeta de manera personal i intransferible.

No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.

Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la ni manipular-la).

Comunicar als ajuntaments corresponents el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure a un altre municipi.

Lliurar la targeta a l'ens local responsable en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
Comunicar a l'ens local responsable la pèrdua o robatori de la targeta i sol·licitar-ne un
duplicat. Cal adjuntar còpia de la denúncia dels fets als cossos de seguretat.

Sol·licitar només una targeta d'una única modalitat.

Seran fets motiu de sanció:

Es considera ús fraudulent: a) el fet d'emprar la targeta d'aparcament en absència de la persona titular; b) emprar-la amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original; c) reproduir o comercialitzar la targeta (art. 52 de la Llei 13/2014).

L'ús fraudulent d'una targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és una
infracció lleu, sancionable des de 301 € fins als 6.000 € (arts. 67 i 68 de la Llei 13/2014).

Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d'un document públic (art. 392 del Codi Penal).

L'ús indegut de la targeta deixa sense efecte els seus beneficis. S'entendrà que el vehicle està mal estacionat i l'autor/a del fet pot ser denunciat/ada per aparcament indegut (art. 3.5 del Decret 97/2002).

Més informació:


Validesa:

La targeta d’aparcament caducarà als 10 anys de la seva expedició excepte del casos següents:

- Qualificació del grau de discapacitat amb caràcter provisional: Quan la qualificació del grau de discapacitat sigui provisional, la data de caducitat de la targeta serà de tres mesos posteriors a la data màxima que indiqui la corresponent resolució de reconeixement del grau de discapacitat provisional.

Exemple: si la persona interessada té una revisió de grau en data 12/09/2018, la data de caducitat de la targeta d’aparcament serà el 12/12/2018).

- Quan la persona no condueix: l’Ens Local pot establir un període de validesa inferior (es recomana quatre anys amb caràcter general i dos anys per a les persones majors de setanta anys) per mitjà de les seves ordenances municipals. (art. 8 del Decret 97/2002)

- Altres circumstàncies (per exemple, en el cas de la targeta d’aparcament provisional per malalties d’extrema gravetat).

La targeta d’aparcament provisional (TAP) té una validesa de 12 mesos.

El retorn de les targetes per defunció de la personal titular es farà mitjançant una instància genèrica on constarà la causa de la devolució i es lligarà l’expedient de sol·licitud.

Concessió excepcional d’una targeta provisional per malalties d’extrema gravetat (TAP)

Targeta dirigida a persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.
La targeta provisional d’aparcament es sol·licita a les oficines d'atenció ciutadana, acompanyant-la de l’Informe mèdic, emès pel Servei públic de Salut, que acrediti l'estat de salut d’extrema gravetat.

a) L’ens local enviarà la informació mèdica a l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) corresponent per zona.

b) L’EVO prioritzarà la resposta de validació en el termini màxim de 10 dies hàbils, segons un model normalitzat, i sense perjudici que es pugui demanar informació complementària per resoldre la petició en cas de dubtes.

c) Un cop l’ens local tingui la validació positiva de l’EVO, atorgarà una targeta d’aparcament provisional a nom de la persona interessada, de la modalitat titular no conductor, i amb vigència no superior a un any. Si la valoració és negativa, no s’atorgarà la targeta.

1. Si la persona interessada ja disposa del grau de discapacitat reconegut des de fa temps però no supera el barem de mobilitat i pot ser susceptible de tenir la targeta d’aparcament provisional, cal seguir el circuit de targeta provisional (TAP).

2. Si la persona interessada té una valoració del grau de discapacitat en tràmit, cal que l’ens local es posi en contacte amb el CAD corresponent per saber la data de visita i valoració aproximats, als efectes de no duplicar les peticions de targetes.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària