Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Comunicació prèvia d'obres menors


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Les obres menors, amb responsabilitat professional del contractista i/o tècnica que es relacionen a l’annex II de l’ordenança municipal d’obres menors que trobareu a l’apartat normativa.
Fes clic per accedir ordenançes municipals


Qui ho pot presentar:
Qualsevol persona física o jurídica promotor d’una obra.
En cas d’actuar a través de representant, s’haurà d’acreditar. A tal efecte s’aportarà el poder, l’acte de designació de càrrecs o una autorització de representació. Veure la següent informació:
Representació per a persones
Representació d'empreses i entitats
Quin cost té:
Les Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Pineda de Mar estableixen el règim d’autoliquidació.
L’import total es farà efectiu al compte corrent ES45 2100 3112 1122 0000 0732, mitjançant transferència bancària prèvia a la sol·licitud.
Podeu consultar els beneficis fiscals de concessió potestativa a l'ordenança fiscal núm. 5 en les matèries següents:
Per accessibilitat, per fer habitatges de protecció oficial, les declarades d’especial interès o utilitat municipal, edificis catalogats, rehabilitació i millora de les façanes visibles des de la via pública, la incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic, o elèctric de l’energia solar o sistemes de reaprofitament d’aigua.
Aquests beneficis s’hauran de sol·licitar expressament i caldrà una resolució.

Termini i forma de presentació:
Termini: Es pot demanar en qualsevol moment.
Si en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud, l’Ajuntament no us ha manifestat de manera motivada la disconformitat, podeu entendre legitimada aquesta actuació comunicada i la podreu realitzar sempre que sigui conforme amb la normativa urbanística.
Pel que fa al termini d’execució de les obres, una vegada registrada d’entrada la sol·licitud de comunicació prèvia, es podran iniciar les obres l’endemà de la data del registre i hauran de concloure en el termini de 6 mesos.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
No procedeix.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea Territorial i Medi Ambient
Òrgan resolutori: Alcaldia

Observacions:
L’Ajuntament pot efectuar les comprovacions oportunes dels elements i circumstàncies
manifestats en les sol·licituds, i podrà iniciar actuacions i exigència de les responsabilitats que estableixi la legislació vigent.