Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Annex de comunicació habitatge d'ús turístic Obligatori Ambdues
Cèdula d'habitabilitat Obligatori Ambdues
Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'us turistic Obligatori Ambdues
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Ambdues
Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues