Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud de llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Assegurança vigent de responsabilitat civil per import no inferior a 150.253 euros, en la qual s'ha de fer constar el número d'identificació del gos. Obligatori Ambdues
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica amb una antiguitat inferior a un any Obligatori Ambdues
DNI del propietari, si és diferent al de o de la sol.licitant Obligatori Ambdues
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant Obligatori Ambdues
Documentació de l’animal (xip i cartilla sanitària) Obligatori Ambdues
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Ambdues
Si no s’ha autoritzat la consulta de dades, d’acord amb la sol.licitud, caldrà presentar el certificat del Ministerio de Justicia de no tenir antecedents penals. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues