Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Participació a la Fira Sud


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
2 fotografies del producte a vendre i 1 fotografia de la parada Obligatori Ambdues
Alta IAE i rebut de pagament vigent Obligatori Ambdues
Assegurança de Responsabilitat Civil i rebut de pagament (vigent). És obligatori presentar-la en el moment en què sigui adjudicada la instal·lació de la parada. El fet de no presentar-la significarà quedar automàticament exclòs/sa de la fira. Obligatori Ambdues
Carnet de manipulador d'aliments (només artesans alimentaris) Obligatori Ambdues
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Ambdues
Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar (només artesans alimentaris) Obligatori Ambdues
Registre sanitari (només artesans alimentaris) Obligatori Ambdues
Resguard de pagament de la taxa d'ocupació de la via pública Obligatori Ambdues
Últim rebut d'autònom Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues