Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques de educació i esports


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Presencial
Document acreditatiu de separació i/o divorci, amb menció expressa a pensió alimentària i custòdia de fills. Opcional Ambdues
Títol de família monoparental Opcional Ambdues
Certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya. Opcional Ambdues
Certificat d’ingressos expedit per AEAT o declaració presentada d’IRPF, i en el seu defecte contracte de treball i full de salaris dels últims 6 mesos. Opcional Ambdues
En defecte de l’apartat anterior, els fulls de salari dels últims sis mesos o certificat equivalent i el contracte de
treball (treballadors/res fixos o temporals).
Opcional Ambdues
Certificat acreditatiu d’inscripció i recepció de prestacions per atur expedit pel SOC. Opcional Ambdues
Certificat de la pensió d’invalidesa expedit per l’Institut Nacional de Seguretat Social (referida a la unitat familiar). Opcional Ambdues
Certificat de l'ingrés mínim vital expedit per l'Institut Nacional de Seguretat Social Opcional Ambdues
Certificat de la renda garantida de ciutadania expedit pel departament de treball, afers socials i familia Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues