Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud programa d'atenció domiciliària


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Informe mèdic del programa d'atenció domiciliaria. Obligatori Ambdues
Justificant de despeses del servei d'ajuda a la dependència Obligatori Ambdues
Justificant de despèses de lloguer o hipoteca Obligatori Ambdues
Declaració presentada de l’IRPF de l’últim any. En cas de no estar obligat a fer-la per no tenir-ne l’obligació, caldrà el certificat d'ingressos expedient per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) Obligatori Ambdues
Certificat d'ingressos (pensions, 6 últimes nòmines, prestacions d'atur, d'incapacitat laboral, renda garantida de ciutadania, subvencions, etc.) Obligatori Ambdues
Certificat negatiu d'ingressos (Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), INSS, Servicio de Empleo Público Español (SEPE), etc) Obligatori Ambdues
Certificats de les rendes del capital mobiliari (com interessos de comptes bancaris, rendiments d’altres inversions de caràcter financer, etc.) Obligatori Ambdues
Certificats de rendes de capital immobiliari (com lloguers de pisos, locals, cases, finques, etc.) Obligatori Ambdues
Certificat acreditatiu d’inscripció i recepció de prestacions per atur expedit pel SOC. Obligatori Ambdues
Certificat de la pensió de jubilació o d’invalidesa expedient per l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) Obligatori Ambdues
Resolució del grau de dependència si s'escau. Obligatori Ambdues
Certificat de discapacitat, si s'escau. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues