Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Llicència d'obra major


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Full d'autoliquidació d'obres majors Obligatori Ambdues
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Presencial
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant Obligatori Ambdues
Projecte tècnic en format electrònic PDF signat pel tècnic
Obligatori Ambdues
Full de nomenament del tècnic que assumeix les obres Obligatori Ambdues
Full de nomenament de contractista Obligatori Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus autoritzat on consti: codi del gestor, domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió Obligatori Ambdues
Justificant de pagament de l’autoliquidació Obligatori Ambdues
Fotografies de la finca i de les confrontants on s’apreciïn els elements públics afectats Obligatori Ambdues
L’estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut, segons correspongui. (en cas de Bàsic-Executiu). Obligatori Ambdues
La certificació de l’eficiència energètica del projecte. (en cas de Bàsic-Executiu) Opcional Ambdues
Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge, complimentat i signat. Obligatori Ambdues
Projecte de telecomunicacions, si escau. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues