Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Comunicació prèvia d'obres menors


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Full autoliquidació comuniciació previa obres menors Obligatori Ambdues
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Presencial
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant Obligatori Ambdues
Memòria tècnica signada pel tècnic Obligatori Ambdues
Plànols signats per tècnic competent i pel titular, en format electrònic presentat a traves de la Seu electrònica (Pl). Obligatori Ambdues
Pressupost Obligatori Ambdues
Direcció facultativa justificativa mitjançant document de designació del tècnic (Df). Obligatori Ambdues
Declaració responsable del tècnic Obligatori Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus autoritzat on consti: codi del gestor, domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió Obligatori Ambdues
Justificant de pagament de l’autoliquidació Obligatori Ambdues
Full de nomenament de contractista Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues