Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Assabentat d'obres menors


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Full d'autoliquidació d'assabentats d'obres menors Obligatori Ambdues
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Presencial
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant Obligatori Ambdues
Pressupost Obligatori Ambdues
Justificant de pagament de l’autoliquidació Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues