Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Seu electrònica>>Protecció de dades de caràcter personal

Protecció de dades de caràcter personal


Marc normatiu

La normativa vigent en matèria de protecció de dades es troba conformada pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu al protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades persones i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. L’article 5 del Reglament (UE), estableix que les dades personals han de ser tractades sota els principis de licitud, lleialtat i transparència.

Delegat de Protecció de Dades

El Reglament (UE) i la Llei Orgànica espanyola incorpora la figura del Delegat de Protecció de Dades, per reforçar el compliment de la normativa, essent la persona encarregada d’informar a l’entitat o a l’encarregat del tractament sobres les seves obligacions legals en matèria de protecció de dades, supervisar i garantir que les dades es tracten correctament; supervisar el compliment normatiu; cooperar amb l’autoritat de control i actuar com a punt de contacte entre aquesta i l’entitat responsable del tractament de dades.

L’Ajuntament Ple de Pineda de Mar, en la sessió ordinària de 31 de maig de 2018, va procedir a nomenar Delegat de Protecció de Dades al Responsable de Seguretat-LOPD, Modernització i Transparència de la Secretaria General.

El contacte: dpd@pinedademar.org

Seguretat en el tractament de la Informació: Polítiques de Seguretat, Registre d’activitats i Política de privacitat.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 27 de juny de 2022, va aprovar la modificació de la Política de seguretat de la informació i protecció de dades.

L’Ajuntament de Pineda de Mar aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat de la informació exigibles d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat aprovat per Real Decret 311/2022, de 3 de maig. Aquests tractaments es detallen en la taula del Registre d’Activitats. Accés al document.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, aplica una política de privacitat en el tractament de les dades de caràcter personal, adaptada a la normativa europea. Accés al document.

Drets

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són accessibles com a tràmits en la seu, essent els següents:

Protecció de dades de caràcter personal