Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Tràmits i registre electrònic

Tràmits i Registre Electrònic


La tramitació electrònica

Els ciutadans, per si mateixos o degudament representats, sempre que hi disposin d’un sistema d’identificació i signatura electrònica, poden formular sol.licituds a travès del registre electrònic municipal organitzat en dos modalitats:La tramitació electrònica Els ciutadans, per si mateixos o degudament representats, sempre que hi disposin d’un sistema d’identificació i signatura electrònica, poden formular sol.licituds a travès del registre electrònic municipal organitzat en dos modalitats:

  • 1. Catàleg de tràmits.
  • 2. Instància genèrica utilitzable sempre que no existeixi el tràmit al catàleg.

Les persones juridiques, entitats i col.lectius de professionals, es troben obligats a formular les seves sol.licituds mitjançant tramitació electrònica, i per tant es troben plenament obligats a disposar d’un sistema d’idetificació i signatura electrònica.

Les persones físiques poden optar per la tramitació electrònica o presencial. La tramitació presencial es realitza, mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana Municipal, quin horari és de dilluns a divendres, en horari de 8:30 a 14:00, telèfon 937671560. Si opten per la tramitació electrònica, tenen dret a formular les seves sol.licituds, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, i sense necessitat de desplaçaments a l’Ajuntament.

Catàleg de tràmits i instància genèrica:

El Registre electrònic s’organitza en tràmits o procediments telemàtics existents en el Catàleg de Tràmits i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d’aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades a través del model o sistema electrònic d’instància genèrica si bé abans d’utilitzar-lo caldrà comprovar que no existeix un tràmit específic en el Portal de Tràmits que permeti realitzar la mateixa gestió: Relació de tràmits a realitzar mitjançant el Registre electrònic

Procès de registre electrònic:

El procès del registre electronic es realitza mitjançant els següents 6 pasos:

  • 1. Identificació digital
  • 2. Seleccionar el tramit (en cas d’inexistencia utilitzar la instància genèrica)
  • 3. Omplir la sol·licitud
  • 4. Adjuntar arxius
  • 5. Signar i registrar.
  • 6. Descarregar justificant.

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament, i per tant acredita que la comunicació s’ha efectuat.

Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’avisarà els usuaris des de la Seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la Seu electrònica. Sistema d’identificació i signatura electrònica: Certificats digitals.

¿Qué es un certificat digital?

Un certificat digital és un document electrònic identificatiu, signat per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a les terceres persones que el reben o l'utilitzen una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com, per exemple la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra persona física o jurídica, etc.

L'ús de certificats digitals aporta les garanties d'identitat; integritat, no repudirrefutabilitat i confidencialitat.

¿Quins certificats puc fer servir?

L'Ajuntament permet treballar amb tots els certificats admesos per l'Administració Oberta de Catalunya, que inclouen també el sistema idcatmobil i @firma. Entre d'altres es permet l'ús dels certificats de persona física, l'IDCat i el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (usat per l'Agència Tributària).

Podeu veure en aquest enllaç la {llista d'entitats i certificats acceptats per l'Administració Oberta de Catalunya}

Si no disposeu de cap d'aquests certificats podeu demanar gratuïtament a l'Ajuntament http://idcat.cat