27/01/2020 13:51:28

Comissió Informativa Directorial


Correspon a la Comissió Informativa Directorial l'estudi i dictamen previ dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple. Les comissions s'integren pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, segons la seva representativitat.

  • • President: L'alcalde, que podrà delegar en qualsevol altre regidor.
  • • 6 regidors/es a proposta del Grup Municipal PSC-CP.
  • • 4 regidors/a a proposta del Grup Municipal ERC-Junts x Pineda-AM.
  • • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal PEC-ECG.
  • • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal EN MARXA-JxCAT-JUNTS.