Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Contractació

Contractació


La Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector públic, configura l’activitat de contractació pública com a instrument per a la implementació de polítiques en matèria social, mediambiental, innovació i desenvolupament de PYMES, i en defensa de la competència. L’activitat pública contractual s’ha d’ajustar als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments.

Tota persona interessada en participar o conèixer l'activitat contractual municipal la pot trobar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, desenvolupada per la Generalitat de Catalunya. En la Plataforma de Contractació Pública podreu consultar tots els processos iniciats a partir de 1 de gener de 2011.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=2443519

Si esteu interessats en participar en un procés de contractació, cal que tingueu en compte que, l’Ajuntament de Pineda es troba obligat a la utilització de mitjans electrònics i que en contractació comporta que les proposicions a presentar en qualsevol licitació es realitzi a través de mitja electrònic, concretament a través de l’aplicació del SOBRE DIGITAL, inclosa a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Així mateix, l’Ajuntament de Pineda de Mar, incorpora en la seva contractació consideracions socials i mediambientals i que es troben compreses en les guies aprovades al Ple Municipal de 26 d’abril de 2018. (adjuntar documents)

Consideracions mediambientals aprovades

Consideracions socials aprovades