01/04/2020 10:56:23

El Ple


El Ple es l’òrgan col•legiat format pels 21 regidores i regidors, presidit per l’Alcalde.

Corresponen, en tot cas, al ple les atribucions següents:

 1. a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 2. b) L'aprovació dels plans i altres instruments d'orde¬nació i gestió previstos a la legislació urbanística.
 3. c) L'aprovació dels reglaments i orde¬nances.
 4. d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes.
 5. e) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis públics.
 6. f) L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions comple¬mentàries dels funcionaris i el nombre i el règim del per¬sonal eventual.
 7. g) L'exercici de les accions administratives i judicials.
 8. h) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 9. i) L’Alienació del patrimoni d’import superior a 3.000.000,00 €.
 10. j) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Per acord del Ple de 8 de juliol de 2019, es va delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions:

 1. a) Les autoritzacions o denegacions de comptabilitat d’activitats del personal al servei de l’Ajuntament.
 2. b) L’establiment o modificació de preus públics.
 3. c) La competència sancionadora, per infraccions Graus, atribuïda al Ple en matèria de gossos potencialment perillosos.
 4. d) La contractació administrativa sempre que la durada sigui igual o inferior a 5 anys.