01/04/2020 09:43:26

La Junta de Govern Local


La Junta de Govern s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors no superior a set membres assistents, sense perjudici de l'assistència d'altres regidors amb veu i sense vot.

La Junta de Govern es reuneix cada dilluns no festiu a les 10.30 hores.

Les seves atribucions s’ordenen segons delegacions efectuades pel Ple Municipal i l’Alcalde i es desenvolupen en matèries com:

 1. 1. Gestió urbanística.
 2. 2. Llicències i Autoritzacions no subjectes als règims de simplificació administrativa de declaració responsable o comunicació prèvia de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.
 3. 3. Activitats a la platja
 4. 4. Contractació
 5. 5. Projectes d’obres i serveis
 6. 6. Personal i funció pública
 7. 7. Relacions interadministratives
 8. 8. Patrimoni
 9. 9. Activitat de foment i subvencions
 10. 10. Informació corporativa
 11. 11. Defensa jurídica
 12. 12. Hisenda
 13. 13. Infraccions greus en supòsits de gossos potencialment perillosos.

Els membres de la Junta de Govern són designats per l'alcalde de Pineda de Mar i són:

 • Xavier Amor Martín
 • Sílvia Biosca Estopà
 • Sandra Pérez Maldonado
 • Jordi Masnou Ridaura
 • Santiago Macip Esteller
 • Ester Puertas Iglesias
 • Sandra Villarte Pazos
 • Sonia Moraleda Campayo