01/04/2020 10:23:40

Junta de Portaveus


La Junta de Portaveus es un òrgan deliberant i no resolutiu, integrat per l’Alcalde o Alcaldessa i els portaveus titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals i quines funcions figuren a l’article 83 del ROM, essent les més importants assessorar a l’alcalde en qüestions d’ordre del Ple, conèixer els assumptes d’especial transcendència de la Corporació i les qüestions relatives al bon ordre i desenvolupament de les sessions del Ple Municipal. Es reuneix a les 17.00 hores, el dilluns de la setmana anterior al ple, sense perjudici d'acord consensuat entre Portaveus, modificant el dia i hora.

Formen part:

Xavier Amor Martín; Alcalde de Pineda de Mar

Portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)

  • Portaveu titular: SÍLVIA BIOSCA ESTOPÀ
  • Portaveu suplent: JORDI MASNOU RIDAURA

Portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Junts per Pineda-Acord Municipal (ERC-JuntsxPineda-AM)

  • Portaveu titular: MÒNICA PALACÍN PARÍS
  • Portaveu suplent: JAUME VALLS CASALS

Regidor Portaveu del grup municipal Pineda en Comú-En Comú Guanyem (PEC-ECG)

  • MARCOS ORTEGA CANILLAS

Regidora Portaveu del grup municipal En Marxa-Junts per Catalunya (EN MARXA-JxCAT-JUNTS)

  • NOEMÍ LLORENS LLEONART