01/04/2020 10:07:10

Els Tinents d’Alcalde


Els tinents d’alcalde són nomenats i cessats d’entre els membres de la Junta de Govern Local i la seva funció principal és substituir a l’Alcalde, en totes les seves funcions i per ordre de prelació de nomenament, en cas d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions. Són tinentes i tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar:

Càrrec Nom
Primera Tinent d'Alcalde Sra. Sílvia Biosca i Estopà.
Segona Tinent d'Alcalde Sra. Sandra Pérez Maldonado.
Tercer Tinent d'Alcalde Sr. Jordi Masnou Ridaura.
Quart Tinent d'Alcalde: Sr. Santiago Macip Esteller.